Nieuwsbrief september 2020

vrijdag 16 oktober 2020


Aan de bewoners van de Prins Hendrikstraat, Emmastraat en Oranje Nassaustraat

Nieuwsbrief #5 - Stand van zaken project Emma

Voorburg, 7-10- 2020

Geachte heer/mevrouw,

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een woning huurt via WoonInvest aan de Prins Hendrikstraat, Emmastraat of Oranje Nassaustraat in Voorburg. 

Stand van zaken  

Na de bijeenkomst van 9 juli heeft het adviesteam een overleg aangevraagd met de directie van WoonInvest om haar standpunten ook op deze plaats nogmaals toe te lichten.

Dit overleg heeft op 14 september plaats gevonden met een afvaardiging van de leden van het adviesteam. Tijdens deze bijeenkomst heeft een van de adviesteamleden een presentatie gehouden waarbij de visie en standpunten van het adviesteam opnieuw zijn toegelicht. De presentatie is afgesloten met een aantal adviezen voor WoonInvest. De twee aanwezige managementteamleden hebben toegezegd om tijdens de vervolgbijeenkomst op 27 oktober te reageren op de inhoud van de presentatie en de uitgebrachte adviezen.

Van de bijeenkomst is een verslag gemaakt. Dit verslag en het advies kunt u vinden op de website voor Emma, https://emma.wooninvest.nl.

Huurverhoging

Het adviesteam heeft tijdens de laatste twee bijeenkomsten voorgesteld om de huurverhoging met terugwerkende kracht ongedaan te maken, omdat in een soortgelijk complex aan de Nieuwstraat/Venestraat dit jaar geen huurverhoging is doorberekend. WoonInvest heeft toegelicht dat de situatie daar anders is omdat er al een Ontwikkelbesluit is genomen. Bij de Prins Hendrikstraat, Emmastraat en Oranje Nassaustraat is dat naar verwachting volgend jaar het geval. Vanaf dat moment wordt er geen huurverhoging toegepast..

Jammer genoeg is de berichtgeving hierover zowel in de nieuwsbrief van het adviesteam als van het Voorburgs Dagblad van 21 september, onjuist. U kunt de afspraken hierover terug vinden in de verslagen op de website.

Nieuwsbrief adviescommissie

In de laatste nieuwbrief van het adviesteam wordt ook gesteld, dat alle huidige bewoners terugkeergarantie hebben. Dit kunnen wij op dit moment wel al toezeggen voor bewoners waarvan zowel het inkomen als de samenstelling van het huishouden passend is voor de woning. Voor bewoners waarvoor dit niet het geval is, hebben we eerder al aangegeven dat wij ons zullen inspannen om daar – binnen onze mogelijkheden - een passende oplossing voor te vinden.

Woonomgeving

Inmiddels is er onderhoud uitgevoerd aan de tuinen van de leegstaande woningen. Door een misverstand zijn de voortuinen hierin niet meegenomen. De hovenier heeft opdracht gekregen om ook werkzaamheden uit te voeren aan de voortuinen. Verder onderzoeken wij momenteel wat de mogelijkheden zijn om de leegstaande woningen door een gespecialiseerd bedrijf te laten beheren of tijdelijk te laten verhuren.

Ontwikkelingen

De maatregelen in verband met corona zijn jammer genoeg weer aangescherpt op ons kantoor. Dit houdt o.a. in dat we het bezoek op kantoor zoveel mogelijk beperken.

Het is nog niet duidelijk of de bijeenkomst van 27 oktober op het kantoor van WoonInvest kan plaatsvinden of via een digitale bijeenkomst. Dit stemmen we te zijner tijd af met het adviesteam.

Vragen en meer informatie
Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot deze nieuwsbrief dan kunt u contact met mij opnemen. Ik ben telefonisch bereikbaar via 070 301 11 00 en via emma@wooninvest.nl.

Op onze website https://emma.wooninvest.nl  vindt u het laatste nieuws over de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,


Geerte Hokke
projectleider Wonen

Nieuwsoverzicht