Nieuwsbrief Juni 2020

maandag 29 juni 2020


Aan de bewoners van de Prins Hendrikstraat, Emmastraat en Oranje Nassaustraat

Nieuwsbrief #3 - Stand van zaken project Emma

Voorburg, 25-06-2020

Geachte heer/mevrouw,
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een woning huurt via WoonInvest aan de Prins Hendrikstraat, Emmastraat of Oranje Nassaustraat in Voorburg. 

Stand van zaken
Op 4 juni heeft u een brief van WoonInvest ontvangen waarin we de plannen voor de wijk hebben toegelicht. Na uitgebreid vooronderzoek is gebleken dat sloop / nieuwbouw de beste keuze is. Dit plan wordt verder uitgewerkt en als advies aan de bestuurder van WoonInvest voorgelegd.

Vervolgoverleg op 9 juli

Wij zijn ons ervan bewust dat dit advies veel vragen en emoties heeft veroorzaakt zowel bij de leden van het adviesteam als bij de rest van de bewoners. Om die reden hebben wij opnieuw overleg met het adviesteam gepland op 9 juli, zodat er gelegenheid is om alle vragen en reacties van de bewoners te bespreken.

Vooroverleg

Om het vervolgoverleg van 9 juli goed voor te bereiden is er op 24 juni een vooroverleg geweest met een vertegenwoordiging van het adviesteam en Respectus. Vanuit WoonInvest zijn de diverse scenario’s opnieuw toegelicht, waarbij besproken is hoe de keuze voor het advies tot stand is gekomen. De adviesteamleden hebben tijdens dit overleg o.a. aandacht gevraagd voor het sociaal plan, terug keer naar de woning, de samenhang in de wijk en het vervolgtraject. Op 9 juli worden deze onderwerpen met het gehele adviesteam besproken.

Overige zaken

In onze laatste nieuwsbrief is de omschrijving Tuindorp gebruikt voor de wijk. Dit is de bouwkundige naam voor het gebied. Gebleken is dat deze benaming onduidelijk is en tot vragen heeft geleid vanuit bewoners. Met het adviesteam is afgesproken, dat WoonInvest in het vervolg de benaming Oranjekwartier zal gebruiken aangezien de wijk onder deze naam het meest bekend is.

Vragen en meer informatie
Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot deze nieuwsbrief dan kunt u die stellen aan Geerte Hokke. Zij is telefonisch bereikbaar via 070 301 11 00 en via emma@wooninvest.nl.

Zij is van 6 juli tot 27 juli op vakantie. In deze periode kunt u contact opnemen met haar vervanger Fouad Daoudi. Hij is ook bereikbaar op telefoonnummer: 070 301 11 00.

Vanwege de vakantieperiode zal deze maandelijkse nieuwsbrief ook één keer overslaan. Wanneer er toch wat te melden is in de tussentijd, hoort u dat natuurlijk wel.

Op onze website https://emma.wooninvest.nl/ vindt u het laatste nieuws over de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
Esther Koelemeij
Projectleider - WoonInvest

Nieuwsoverzicht